Reklamační podmínky

Právo odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to ve lhůtě 14 dnů:

  1. ode dne uzavření smlouvy, nebo, bylo-li zboží zákazníkem převzato později, ode dne převzetí zboží, nebo
  2. v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Odstoupení je potřeba odeslat písemně na adresu provozovny prodejce JIMI TEXTIL s.r.o., Němětice 51, 387 01 Volyně. Prodejce důrazně doporučuje spolu s odstoupením od smlouvy zaslat i zboží, kterého se odstoupení týká, aby nedocházelo ke komplikacím a prodlevě při vyřizování věci. Výběr způsobu zaslání zboží je na zákazníkovi, zejm. s ohledem na prokazatelnost odeslání zboží, nesmí se však jednat o zásilku na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodejce nepřebírá! Odstoupení lze učinit dle vzorového formuláře podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který je ke stažení na tomto odkazu.

V případě odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený), které od něho prodejce přijal. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce, pokud zákazník nebude souhlasit s vrácením jiným způsobem. Prodejce proto doporučuje, aby zákazník spolu s odstoupením od smlouvy uvedl, jakým způsobem si přeje peníze vrátit a podle toho mu bude vyhověno.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží, a náklady za navrácení zboží, jestliže toto nebude moci být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodejce však není povinen vrátit zákazníkovi peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy, předá, nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zákazník nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Za zboží upravené na přání, nebo pro osobu zákazníka se považuje zboží nabízené jako metrážové, které je objednáno v metráži, která je menší, nebo rovna 3 metrům.

Mimosoudní vyřizování stížností – reklamace zboží

Zákazník je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu vlastnického práva (nebezpečí škody na věci-zboží) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Prodejce poskytuje zákazníkovi záruku na jakkost zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím - zákazníkem. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí tyto vady oznámit prodejci buď písemně na adresu provozovny prodejce JIMI TEXTIL s.r.o., Němětice 51, 387 01 Volyně, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebo ve stejné lhůtě telefonicky, či emailem, kde se s operátorem současně domluví na způsobu řešení reklamace. Zákazník je současně při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, povinen oznámit prodejci, jaké své právo z vady zboží uplatňuje.

Prodejce je povinen vyjádřit se k uplatněné reklamaci bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží a v případě oprávněné reklamace vadu/y odstranit v přiměřené lhůtě. Reklamované zboží není možné zasílat prodejci zpět na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodejce nepřebírá!

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující – zákazník právo:

  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující - zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující - zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující - zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se zákazník může obrátit na klientské telefonní linky prodejce, stejně jako jej kontaktovat emailem, nebo písemně, kdy všechny aktuální kontakty jsou uvedeny na tomto odkazu. Zákazník se může obrátit též na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení