Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností JIMI TEXTIL s.r.o., se sídlem Opletalova 1566/30, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČ 284 19 600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 140191, kontaktní email: objednavky@textil-jimi.cz, www.textil-jimi.cz, jako prodejcem - podnikatelem (dále též jen jako „prodejce“) a zákazníkem, kterým je nepodnikající fyzická osoba – spotřebitel (dále též jen jako „zákazník“) ve smyslu ust. § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen jako „OZ“).

Tyto obchodní podmínky dále obsahují informace pro zákazníky, které jsou poskytovány dle ust. § 1810 an. OZ před uzavřením kupní smlouvy.

Zákazník učiněním objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána rámcová kupní smlouva v písemné formě, dodá prodejce zákazníkovi jím vybrané zboží na základě:

 1. elektronické objednávky prostřednictvím formuláře na webových stránkách prodejce, nebo
 2. objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty, nebo
 3. telefonické objednávky, nebo
 4. objednávky učiněné v listinné podobě doručené standardní poštou.

2. Objednávka zboží, uzavření smlouvy, přechod vlastnického práva ke zboží

Prodejce se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

 • zboží v jakkosti a provedení dle jím uvedené specifikace nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a účel užívání, které
 • bude vyhovovat normám, předpisům, nebo nařízením platným na území ČR.

Předmětem kupní smlouvy mohou být a následně jsou pouze prodejcem nabízené věci (zboží), výslovně uvedené v objednávce zákazníka, vč. požadovaného množství (tj. kusů nebo metráže), (v těchto obchodních podmínkách též jen jako „zboží“).

Objednávka zákazníka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje výslovná akceptace objednávky prodejcem; kupní smlouva je uzavřena odevzdáním zboží zákazníkovi po jeho zaplacení (v případě platby v hotovosti na dobírku), nebo zaplacením kupní ceny zboží v případě platby předem (např. prostřednictvím platební karty). Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že potvrzení přijetí objednávky není akceptací objednávky. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází na zákazníka jeho odevzdáním zákazníkovi a zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka nabytím vlastnického práva.

Prodejce má však právo uzavření kupní smlouvy odmítnout, provedenou objednávku zboží zrušit a zboží nedodat.

3. Cena a placení

V okamžiku objednání jsou pro zákazníky platné a závazné nabídkové ceny zboží uvedené na www.textil-jimi.cz. Jakákoliv pozdější změna ceny zboží nemá vliv na cenu objednaného zboží a povinnost zákazníka zaplatit cenu platnou k okamžiku jeho objednávky.

Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. K cenám se účtuje poštovné a balné v aktuální výši dle cen platných pro zvolený způsob dopravy, které jsou uvedeny na tomto odkazu. Cenu dopravy tedy hradí kupující.

Zboží je možné platit způsoby, které jsou uvedeny na tomto odkazu.

Faktura vystavená na základě objednávky je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Dodací lhůta a podmínky

Dodací lhůta běží ode dne obdržení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné a řádné vyřízení objednávky zboží. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodejce jej vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději do 10 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodejcem. V případě, že objednané zboží nebude na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 10 dnů, oznámí prodejce předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v balíku.

5. Práva a povinnosti smluvních stran.

Právo odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, a to ve lhůtě 14 dnů:

 1. ode dne uzavření smlouvy, nebo, bylo-li zboží zákazníkem převzato později, ode dne převzetí zboží, nebo
 2. v případě, že je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. Odstoupení je potřeba odeslat písemně na adresu provozovny prodejce JIMI TEXTIL s.r.o., Němětice 51, 387 01 Volyně. Prodejce důrazně doporučuje spolu s odstoupením od smlouvy zaslat i zboží, kterého se odstoupení týká, aby nedocházelo ke komplikacím a prodlevě při vyřizování věci. Výběr způsobu zaslání zboží je na zákazníkovi, zejm. s ohledem na prokazatelnost odeslání zboží, nesmí se však jednat o zásilku na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodejce nepřebírá! Odstoupení lze učinit dle vzorového formuláře podle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který je ke stažení na tomto odkazu.

V případě odstoupení od smlouvy má zákazník právo na vrácení, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všech peněžních prostředků včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání prodejcem nabízený), které od něho prodejce přijal. Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce, pokud zákazník nebude souhlasit s vrácením jiným způsobem. Prodejce proto doporučuje, aby zákazník spolu s odstoupením od smlouvy uvedl, jakým způsobem si přeje peníze vrátit a podle toho mu bude vyhověno.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží, a náklady za navrácení zboží, jestliže toto nebude moci být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodejce však není povinen vrátit zákazníkovi peněžní prostředky dříve, než mu zákazník zboží, ohledně kterého odstoupil od smlouvy, předá, nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal, podle toho, co nastane dříve.

Zákazník v případě odstoupení od smlouvy odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Zákazník nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu. Za zboží upravené na přání, nebo pro osobu zákazníka se považuje zboží nabízené jako metrážové, které je objednáno v metráži, která je menší, nebo rovna 3 metrům.

Mimosoudní vyřizování stížností – reklamace zboží

Zákazník je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po přechodu vlastnického práva (nebezpečí škody na věci-zboží) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Prodejce poskytuje zákazníkovi záruku na jakkost zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím - zákazníkem. Zjistí-li zákazník vady zboží, musí tyto vady oznámit prodejci buď písemně na adresu provozovny prodejce JIMI TEXTIL s.r.o., Němětice 51, 387 01 Volyně, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebo ve stejné lhůtě telefonicky, či emailem, kde se s operátorem současně domluví na způsobu řešení reklamace. Zákazník je současně při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, povinen oznámit prodejci, jaké své právo z vady zboží uplatňuje.

Prodejce je povinen vyjádřit se k uplatněné reklamaci bez zbytečného odkladu po doručení reklamovaného zboží a v případě oprávněné reklamace vadu/y odstranit v přiměřené lhůtě. Reklamované zboží není možné zasílat prodejci zpět na dobírku. Zásilky zaslané na dobírku prodejce nepřebírá!

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující – zákazník právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující - zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující - zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující - zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující - zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

V rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se zákazník může obrátit na klientské telefonní linky prodejce, stejně jako jej kontaktovat emailem, nebo písemně, kdy všechny aktuální kontakty jsou uvedeny na tomto odkazu. Zákazník se může obrátit též na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.

6. Obchodní sdělení

Vyplněním a odesláním objednávky zákazník bere na vědomí, že:

prodejce má ve smyslu ust. § 7 zák. č. 480/2004 Sb. právo zasílat obchodní sdělení na zákazníkem zadanou emailovou adresu. Zákazník může kdykoliv odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to formou písemné informace na adrese JIMI TEXTIL s.r.o. nebo obchodni-sdeleni@textil-jimi.cz, nebo ve svém uživatelském účtu.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 20. 5. 2021.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení